IMG-LOGO             

آموختهمدیر مسئول : فروزنده شهركي، بهمن
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : اصفهان - خ. مشتاق دوم مهر آباد، كوي نوزدهم، پ. ۴۶
کد پستی : ۸۱۵۸۹۳۸۱۳۱
تلفن : ۳۲۶۱۶۳۶۰
دورنگار : ۳۲۶۰۳۵۰۱
شماره پروانه نشر : ۷۸۳۱
پست الکترونیکی : nashr_amokhteh@yahoo.com
وب سایت :

کتاب های جدید


کتابفروشی های ناشر

عنوان تلفن آدرس